คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเป็นหน่วยงานกำกับดูแลของ Humanica ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายหุ้นส่วน คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทมีเป้าหมายที่จะช่วยให้ ฮิวแมนิก้า บรรลุศักยภาพสูงสุดและผลประโยชน์ของพวกเขาจะผูกพันตามนโยบายของ ฮิวแมนิก้า นำเสนอรายงานอย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว และครอบคลุมแก่คณะกรรมการกำกับดูแลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญทั้งหมดของธุรกิจ กลยุทธ์องค์กร และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ที่ ฮิวแมนิก้า คณะกรรมการจัดการมีเป้าหมายที่จะดำเนินการตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และบรรลุบทบาทของบริษัทประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และตามที่กำหนดโดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการผู้บริหาร

สุนทร เด่นธรรม

รองประธานคณะกรรมการ

กอร์ดอน เอนส์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีกลุ่มบริษัท

ซีรีน ลิม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ด้านพาณิชย์ และระหว่างประเทศ

ชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ด้านโซลูชันบริหารทรัพยากรบุคคล

ยุส วะดี

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ อินโดนีเซีย

ศศิธร หิรัญศักดิ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ โซลูชันด้านการเงิน

หทัยชนก สุวรรณจาง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

สมศักดิ์ ตันติธนวัฒน์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทเกอร์ซอฟท์

ธรรมนูญ ก่อเกียรติวานิช

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน: การเงินและบัญชี

คณะกรรมการบริหาร

อโณทัย อดุลพันธุ์

ประธานคณะกรรมการ

สุนทร เด่นธรรม

รองประธานคณะกรรมการ

กอร์ดอน เอนส์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีกลุ่มบริษัท

ภัทร ยงวณิชย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ธนชาติ นุ่มนนท์

คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ไผท ผดุงถิ่น

คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ปิยพร พรรณเชษฐ์

คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ต้องใช้ความกล้าหาญในการก้าวไปข้างหน้า ดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรือนำไปสู่ทิศทางใหม่ เราสนับสนุนให้คุณก้าวไปอีกขั้น